Stadgar för föreningen

Antagna vid konstituerande möte den 9 november 1997.
Reviderade av föreningsstämman den 31 mars 2014 och godkända den 15 mars 2015.
§ 1. Namn, syfte och ändamål
Föreningen Svensk Blåsmusik är en ideell samverkansförening mellan olika ideella organisationer inom svensk musik.
Den har till ändamål att genom samverkan främja svensk blåsmusiks utveckling och stimulera till ett bredare nätverk inom blåsmusikens område genom att anordna verksamhet som stödjer föreningens syfte.
Föreningen vill med detta åstadkomma
• aktiviteter som stärker blåsmusikens ställning i Sverige
• en årligen återkommande svensk blåsmusikfestival
• samarbete mellan unga och vuxna amatörmusiker samt mellan amatörer och professionella musikutövare
• musikaliska och sociala upplevelser
§ 2. Medlemskap
Rätt att ingå som medlem tillkommer varje juridisk person som verkar inom blåsmusikens område. Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse, som i varje enskilt fall prövar frågan om medlemsinträde.
Medlem får uteslutas om den inte har avlagt medlemsavgift eller om den motarbetat föreningens ändamål och syfte. Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämma. Endast styrelsen får väcka fråga om uteslutning. Styrelsen får besluta att en medlem får stängas av i avvaktan på föreningsstämmans beslut.
§ 3. Medlemsavgift
Föreningsstämman beslutar om medlemsavgiftens storlek. Föreningsstämman får också besluta att medlemsavgift inte ska tas ut.
§ 4. Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls i anslutning till verksamhetsårets slut, på den tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsens ordförande ska kalla till extra föreningsstämma om det för uppgivet ändamål begärs
• av styrelsen
• av minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna
• av revisorerna i förening
Kallelse till föreningsstämma skall ske senast 4 veckor före stämman genom skriftlig kallelse. Det åligger var medlem att till föreningen uppge en giltig adress till vilken kallelse ska skickas ut.
Varje medlem har rätt att på föreningsstämman företrädas av ett ombud med högst ett biträde.
Ett ombud får inte delta i beslut om medlemmen han representerar inte har avlagt medlemsavgift.
§ 5. Motioner
Varje medlem äger rätt att till ordinarie föreningsstämma inlämna motioner. Motioner skall för att bli behandlade av föreningsstämman, vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan föreningsstämman ska hållas.
§ 6. Ärenden på ordinarie föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma förekommer följande ärenden.

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelse
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av stämmans funktionärer:
 6. Ordförande
 7. Sekreterare
 8. Två protokolljusterare
 9. Behandling av föreningens verksamhet föregående år:
 10. Verksamhetsberättelse och bokslut
 11. Ingångna avtal
 12. Revisorernas berättelse
 13. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Förslag och motioner
 15. Verksamhetsplan och budget för nästkommande år
 16. Ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorer samt resor/traktamenten
 17. Beslut om styrelsens storlek
 18. Val till styrelsen
 19. Val av revisorer jämte ersättare för dessa
 20. Val av valberedning
 21. Mötets avslutning.

§ 7. Ärendens avgörande på föreningsstämma
Som föreningsstämmans beslut gäller den mening som biträds av mer än hälften av de röstande, om inte annat anges i dessa stadgar.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
§ 8. Personval vid föreningsstämma
Personval ska genomföras genom acklamation eller omröstning med valsedlar.
Vid omröstning vid personval då en plats står till förfogande och ingen kandidat får mer än hälften av rösterna, ska en andra omröstning ske mellan de två kandidater som fått de flesta rösterna.
Om mer än en plats står till förfogande ska ombuden rösta på högst lika många kandidater som det finns platser. De kandidater som får flest röster är valda.
Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
§ 9. Styrelse
Förvaltningen av föreningens verksamhet utövas av den av föreningsstämman valda styrelsen.
Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter och suppleanter föreningsstämman bestämmer. Styrelseval sker vid ordinarie föreningsstämma, styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år.
Styrelsens ledamöter väljs växelvis så att halva antalet ledamöter väljs varje år.
Suppleanter väljs för en tid av ett år.
Ordförande väljs av föreningsstämman. I övrigt konstituerar styrelsen sig självt.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter blivit kallade och mer hälften är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Är styrelsen inte fulltalig ska dock de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.
Suppleant skall i ledamots frånvaro ges tillfälle att rösta.
§ 10. Verksamhet
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsen leder verksamheten inom ramen för dessa stadgar. Styrelsen får utse utskott och kommittéer och delegera beslutanderätt till dessa. En sådan delegation kan när som helst återkallas av styrelsen.
§ 11. Firmatecknare
Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamot eller någon annan att var för sig eller i förening företräda föreningen och teckna dess firma. Styrelsen kan när som helst återkalla ett sådant bemyndigande.
§ 12. Jäv
En styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan ledamoten och föreningen. Ledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje part, om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande därför att de står i strid mot lag eller stadgar.
Vad som sägs i denna paragraf ska även gälla föreningens personal
§ 13. Räkenskaper och revision
Styrelsen skall till föreningsstämman framlägga årsbokslut baserat på en löpande bokföring av föreningens affärshändelser.
Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av en revisor vald av föreningsstämman. För revisorn väljer föreningsstämman även en suppleant. I revisors ställe kan ett registrerat revisionsbolag utses.
Revisorn har rätt och skyldighet att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör föreningens verksamhet och förvaltning.
§ 14. Stadgeändring
Beslut om stadgeändring är giltigt endast om mer än två tredjedelar av de röstande biträder förslaget.
§ 15. Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas på samma sätt som stadgeändring.
Om föreningen upphör skall dess tillgångar, sedan ev. skulder likviderats, fördelas mellan dem som är medlemmar vid denna tidpunkt.


Detta beslut träder i kraft den 15 mars 2015.