Regler för Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2024

Regler för Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar

Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar (SM) ägs och genomförs av Föreningen Svensk Blåsmusik (SBF)

Syftet med tävlingarna är att inspirera och stärka orkestrarnas och de enskilda musikanternas identitet och självförtroende. Bidra till positiva och lärorika  upplevelser som kan utveckla svensk blåsmusik. Gemenskap och nätbyggande mellan enskilda deltagare och orkestrar får en central plats.

Tävlingarna genomförs i tre klasser :
Division 1 (SM-klass) Vinnare koras till Svenska mästare.
Division 2 samt
Öppen klass. (I öppen klass ges endast domarkommentarer med tips och råd för förbättringar)

1) Allmänt

Dessa regler styr genomförandet av SM.

Styrelsen i SBF beslutar om följande när det gäller tävlingarna:

 • Lokal arrangör
 • Dessa regler
 • Utse tävlingskommitté
 • Bestämmer obligatoriskt stycke
 • Utser jury och bestämmer juryns uppdrag
 • Bestämmer tävlingsavgiften
 • Bestämmer tävlingspriser

2) Deltagande

SM för Blåsorkestrar är öppna för alla svenska blåsorkestrar.

Om en orkester har medlemmar av annan nationalitet skall detta meddelas tävlingsledningen.

För de tävlande orkestrarna gäller att samtliga musikanter bör ha varit medlem i sin orkester i minst sex månader innan tävling. Undantag gäller musiker som flyttat från en orkester till den tävlande på grund av byte av bostadsort eller uppflyttning från en ungdomsorkester till en vuxenorkester. Yrkesverksamma musiker får delta om de är med är på samma villkor som övriga medlemmar. Medlemslista ska vara tävlingsledningen tillhanda minst två veckor före tävlingens genomförande.
Om orkestermusiker på grund av sjukdom, eller andra omständigheter, force majeure, inte kan delta är det tillåtet att sätta in vikarie. Detta ska meddelas tävlingskommittén före tävlingsstart med namn på vikarien och den som ersätts.

Musikanterna ska kunna identifiera sig på sätt som överensstämmer med medlemsförteckningen.

Om anmälningarna till tävlingarna blir så stort att alla orkestrar inte kan beredas plats, kommer orkestrar som är anslutna till någon av SBF:s medlemsorganisationer att prioriteras.

Slagverksutrustning av större art skall tillhandahålls av tävlingsarrangören och skall i första hand användas. Slagverksinstrument som inte tillhandahålls medför orkestern själv. Avstämning skall ske i god tid före tävling

Anmälan till tävlingen ska göras senast tre månader före tävlingsdagen.

Av tävlingsprogrammet egenvalda stycken skickas partiturkopior, i det antal som tävlingskommittén föreskrivit, senast en månad före tävlingen.

3) Tid och plats för tävlingarna

SM genomförs under Svensk Blåsmusikfestival vilket normalt är i september månad.

4) Musikaliska ramar

Deltagande orkestrar ska framföra ett konsertprogram om minst 20 minuter och högst 30 minuter, inklusive aktiviteter mellan styckena. Programmet ska innehålla det obligatoriska stycke som SBF bestämt. Alla stycken bör framföras som de är instrumenterade i partituret. Avvikelser skall inte medföra poängavdrag.

division 1 – SM-klass ingår det obligatoriska stycket Incantation and Dance, komponerad av John Barnes .

Lyssna på inspelning här.

_______________________________________________

division 2 ingår det obligatoriska stycket Winds of Change , komponerat av Randall D. Standridge .

Lyssna på inspelning här.

_______________________________________________

I Programmet för öppen klass ingår inget obligatoriskt stycke.

_______________________________________________

Juryn, som utses av styrelsen i SBF, skall ge alla deltagande orkestrar ett skriftligt omdöme.

Juryn delar ut maximalt 100 poäng. Kriterier som bedöms är:

 • Intonation
 • Klang
 • Balans
 • Teknik
 • Artikulation
 • Ensemblespel/samspel
 • Rytmik
 • Frasering
 • Dynamik
 • Tolkning

Vinnaren i Division 1 (SM-klassen) kommer att tilldelas titeln: ”Svensk Mästare”.

5) Spelordning

Spelordningen bestäms med hänsyn till annat som händer under festivalen så att deltagande orkestrar skall ges möjlighet att delta i andra aktiviteter.

6) Ekonomi

Deltagande orkestrar betalar, i förekommande fall, tävlingsavgift och svarar i övrigt för sina egna kostnader.

7) Inspelnings- och framföranderättigheter

Alla rättigheter avseende framförandena under tävlingarna tillfaller SBF.

Deltagande orkestrar ansvarar för att de har rätt att offentligen framföra alla verk i sina program, förutom det obligatoriska stycket.

8) Disciplinära åtgärder

Om någon bryter mot dessa regler kan det medfölja diskvalificering

9) Tolkning av regler

Dessa regler tolkas av styrelsen för SBF

Antagna på årsmöte i Linköping den 26 mars 2017. P. 8 reviderad vid styrelsemöte den 27 augusti 2017. P 9 är tillagd vid styrelsemöte den 27 augusti 2017.