Föreningsstämma 2015

Protokoll

15 mars 2015

Protokoll fört vid föreningsstämma i Föreningen Svensk Blåsmusik 2015

Östgötamusiken, Linköping

§ 1. Föreningsstämmans öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande Perry Göransson.

§ 2. Upprättande av röstlängd

Ombud: Morgan Sköld, Pingströrelsens brassband, Leif Wangin, Riksförbundet Unga Musikanter, Karolina Ohlander, Sveriges Unga Blåsare, Arne Sjöberg, Svenska missionskyrkans musikkårer.

Styrelsen: Perry Göransson, ordförande, Arne Sjöberg, Morgan Sköld, Johan Tjäder, Leif Wangin.

Övriga deltagare.

§ 3. Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 4. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes.

§ 5. Val av funktionärer vid stämman

Till stämmoordförande valdes Perry Göransson.
Till stämmosekreterare valdes Johan Tjäder.
Till justerare valdes Karolina Ohlsson och Leif Wangin.

§ 6. Behandling av föreningens verksamhet föregående år

Verksamhetsberättelse och bokslut

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut godkändes och lades till handlingarna.

Ingångna avtal

Styrelsen hade inga ingångna avtal att rapportera.

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 8. Förslag och motioner

Inga förslag hade lämnats in.

§ 9. Förslag till nya stadgar

Styrelsens sekreterare föredrog förslag till nya stadgar som antagits av föreningsstämman i en första läsning.

Föreningsstämman beslutar
att godkänna förslag till nya stadgar
att förklara stadgarna omedelbart justerade
att bekräfta att föreningens namn är ”Föreningen Svensk blåsmusik”.

Ordningsfråga

Ordningsfråga väcktes om att göra tillägg till föredragningslistan.

Föreningsstämman beslutar
att till föredragningslistan lägga till punkt ”12a Beslut om styrelsens storlek” att punkt 12 Val till styrelsen benämns ”12b Val till styrelsen”.

§ 10. Verksamhetsplan och budget för nästkommande år

Styrelsens ordförande föredrog verksamhetsplan, budget, förslag om medlemsavgift.

Föreningsstämman beslutar
att anta verksamhetsplanen
att anta budget
att fastställa medlemsavgiften till 2000 kronor per medlemsorganisation.

§ 11. Ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorer m.m.

Styrelseordföranden påminde under överläggningen att det finns en överenskommelse mellan medlemsorganisationerna att svara för respektive styrelseledamots resekostnader.

Föreningsstämman beslutar
att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter,
att ersättning till professionella revisorer ska utgå enligt räkning,
att ersättning för resor och traktamente ska följa Skatteverkets bestämmelser.

§ 12. Beslut om styrelsens storlek och Val till styrelsen

a. Beslut om styrelsens storlek

Föreningsstämman beslutar
att styrelsen utöver ordförande ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter

b. Val till styrelsen

I styrelsen har Johan Tjäder och Arne Sjöberg ett år kvar.

Föreningsstämman väljer
Perry Göransson till ordförande på två år
Morgan Sköld och Leif Wangin till ordinarie ledmöter på två år. Stig Holmgren och Karolina Ohlander till suppleanter på ett år.

§ 13. Val av revisorer jämte ersättare för dessa

Föreningsstämman väljer Ulf Roland Lindgren, Linköping, för ett år, och Fredrik Woxblom, Stockholm, som suppleant.

§ 14. Val av valberedning

Föreningsstämman väljer Martin Lindor till sammankallande i valberedningen och beslutar att uppdra åt medlemmarna att utöver det utse var sin ledamot i valberedningen.

§ 15. Föreningsstämman avslutande

Föreningsstämman avslutades av mötesordförande Perry Göransson.

Vid protokollet

Johan Tjäder, justerare

Karolina Ohlander, ordförande

Perry Göransson, justerare

Leif Wangin