Föreningsstämma 2016

Protokoll

23 april 2016

Protokoll fört vid föreningsstämma i Föreningen Svensk Blåsmusik 2016

Östgötamusiken, Linköping

§ 1. Föreningsstämmans öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande Perry Göransson.

§ 2. Upprättande av röstlängd

Ombud

 

—-                                                  Pingströrelsens brassband
Johan Tjäder                           Riksförbundet Unga Musikanter
Magnus Eriksson                  Sveriges orkesterförbund
Leif Wangin                              Sveriges Unga Blåsare
Arne Sjöberg                           Svenska missionskyrkans musikkårer

Styrelsen
Perry Göransson, ordförande
Arne Sjöberg
Johan Tjäder
Leif Wangin

 Övriga deltagare

§ 3. Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 4. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med ändring att punkt 9 stryks.

§ 5. Val av funktionärer vid stämman

Till stämmoordförande valdes Perry Göransson.
Till stämmosekreterare valdes Johan Tjäder.
Till justerare valdes Magnus Eriksson och Leif Wangin.

§ 6. Behandling av föreningens verksamhet föregående år

Verksamhetsberättelse och bokslut

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut godkändes och lades till handlingarna.

Ingångna avtal

Styrelsen hade inga ingångna avtal att rapportera. Däremot finns muntlig överenskommelse med Östgötamusiken om samarbete kring Svensk blåsmusikfestival.

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutet var enhälligt

§ 8. Förslag och motioner

Inga förslag hade lämnats in.

§ 9. Förslag till nya stadgar

Punkten ströks

§ 10. Verksamhetsplan och budget för nästkommande år

Styrelsens ordförande föredrog verksamhetsplan, budget, förslag om medlemsavgift.

Föreningsstämman beslutar
att anta verksamhetsplanen
att anta budget
att fastställa medlemsavgiften till 2000 kronor per medlemsorganisation.

§ 11. Ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorer m.m.

Styrelseordföranden påminde under överläggningen att det finns en överenskommelse mellan medlemsorganisationerna att svara för respektive styrelseledamots resekostnader.

Föreningsstämman beslutar
att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter,
att ersättning till professionella revisorer ska utgå enligt räkning,
att ersättning för resor och traktamente ska följa Skatteverkets bestämmelser.

§ 12. Beslut om styrelsens storlek och Val till styrelsen

a. Beslut om styrelsens storlek

Föreningsstämman beslutar
att styrelsen utöver ordförande ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter

b. Val till styrelsen

I styrelsen har Perry Göransson, Morgan Sköld och Leif Wangin ett år kvar.

Föreningsstämman väljer
Kristoffer Jennsjö, Arne Sjöberg och Fredrik Åkesson till ordinarie ledamöter på två år.
Stig Holmgren  och Anna Johansen till suppleanter på ett år

§ 13. Val av revisorer jämte ersättare för dessa

Föreningsstämman väljer Ulf Roland Lindgren, Linköping, för ett år, och Magnus Eriksson, Västerås, som suppleant.

§ 14. Val av valberedning

Föreningsstämman väljerJohan Tjäder som valberedare.

§ 15. Föreningsstämman avslutande

Föreningsstämman avslutades av mötesordförande Perry Göransson.

Vid protokollet                                                           ordförande

Johan Tjäder                                                               Perry Göransson
justerare                                                                      justerare

Magnus Eriksson                                                       Leif Wangin